Polisa ubezpieczeniowa


Przed rozpoczęciem podróży zagranicznej zalecane jest wykupienie polisy ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz pomocy assistance z jednoczesnym podjęciem decyzji co do wariantu ubezpieczenia, który może być podstawowy lub rozszerzony.

W wariancie podstawowym, mającym bardzo ograniczony zakres, występują liczne wyłączenia, które nie obejmują np. leczenia zachorowań na choroby tropikalne oraz leczenia obrażeń ciała doznanych w wyniku uprawiania sportów ekstremalnych (nurkowania, wspinaczka wysokogórska, narciarstwo). Zalecane jest wykupienie ubezpieczenia kosztów transportu i repatriacji oraz w przypadku uprawiania sportów ekstremalnych ubezpieczenia kosztów ratownictwa, które nie zawiera się w NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków).

Należy również wziąć pod uwagę ubezpieczenie bagażu od utraty, kradzieży lub uszkodzenia (podróżny nie będzie miała prawa do odszkodowania, jeśli utrata bagażu będzie wynikiem jego zaniedbania lub przebywania w strefie działań wojennych).

Ubezpieczenie kosztów leczenia. Podczas podróży po Polsce jesteśmy ubezpieczeni w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia, które upoważnia również do korzystania z publicznej służby zdrowia we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu: Norwegia, Islandia, Szwajcaria, Lichtenstein). Ponieważ część świadczeń w UE i EFTA podróżny otrzymuje za darmo, natomiast część jest odpłatna, zalecane jest dodatkowe wykupienie ubezpieczenia kosztów leczenia. Przed wyjazdem do krajów UE/EFTA należy w oddziale NFZ wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która zaświadcza, że podróżny jest uprawniony do świadczeń zdrowotnych (NFZ wystawiając Kartę wyraża zgodę na pokrycie kosztów leczenia podczas czasowego pobytu w krajach UE/EFTA nie związanego z pracą). Karta jest wydawana na okres do 18 miesięcy (osoby zatrudnione na umowę o pracę, prowadzące działalność gospodarczą, renciści, studenci, członkowie rodziny powyżej 18 rż. zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego), do 5 lat (emeryci, członkowie rodziny poniżej 18 rż. zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego, do czasu uzyskania pełnoletności), do 2 miesięcy (osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy).

Ubezpieczenie kosztów leczenia zapewnia zazwyczaj zwrot kosztów poniesionych na konsultację lekarską, zabiegi ambulatoryjne, badania specjalistyczne, leczenie szpitalne. Towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić pokrycia kosztów leczenia, jeśli u podróżnego występowały przeciwwskazania zdrowotne do zagranicznego wyjazdu oraz gdy początek choroby miał miejsce przed rozpoczęciem podróży. Do odmowy zwrotu kosztów może dojść również w przypadkach, gdy koszty leczenia wykraczają poza zakres pomocy medycznej mającej na celu przywrócenie dobrego stanu zdrowia podróżnego (np. korzystanie z zabiegów medycyny estetycznej lub chirurgii plastycznej). Po powrocie z podróży, podczas której doszło do korzystania z pomocy medycznej w placówkach służby zdrowia, w terminie do 7 dni należy przedstawić w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym wykupywaliśmy polisę, oryginały faktur za usługi medyczne.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Obejmuje zdarzenia (wypadki) powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu podróżnego lub jego śmierć. Towarzystwo może odmówić wypłaty świadczenia, jeśli do zdarzenia doszło po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych, na skutek występowania chorób lub zaburzeń psychicznych u poszkodowanego lub gdy zdarzenie powstało w wyniku usiłowania lub popełnienia przestępstwa. Wysokość wypłaty świadczenia jest uzależniona od procentowego uszczerbku na zdrowiu, ustalanego przez komisję lekarską powoływaną przez towarzystwo ubezpieczeniowe (niezbędne jest przedstawienie dokumentacji medycznej opisującej zdarzenie).

Ubezpieczenie assistance. Zapewnia szybki dostęp do udzielanych świadczeń medycznych związanych z nagłą chorobą lub wypadkiem, z możliwością uregulowania płatności na miejscu przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

logo-medycyna-podrozy-light

Portal dla podróżujących do krajów o odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych

Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski

Wojskowy Instytut Medyczny -
Państwowy Instytut Badawczy

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej
ul. Grudzińskiego 4, 81-103 Gdynia
Email: kkorzeniewski@wim.mil.pl

Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk

Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Uniwersyteckie Centrum Medycyny
Morskiej i Tropikalnej

ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia
Email: kkorzeniewski@gumed.edu.pl

© Copyright 2009 - 2024 | Krzysztof Korzeniewski | Polityka Cookies